تماس با ما : 88326422
ایمیل ما: info@kankashcenter.com

علل زیاندهی بانکهای بورسی

مرکز رصد کنکاش > گزارش موضوعی > علل زیاندهی بانکهای بورسی

نماد معاملاتی بانک تجارت پس از گذشت بیش از شش ماه از توقف نماد معاملاتی سرانجام، در هفته گذشته به قیمت هر سهم ۶۷۰ ریال بازگشایی شد. این نماد که آخرین بار در روز توقف، قیمت هر سهمش به ۱۰۰۴ ریال رسیده بود، در پی شفافسازی صورتهای مالی مشخص شد که به جای سود، ضرر داشته است. پیش از این نیز، بانک ملت با چنین شکست قیمتی، روبهرو شد و با حدود ۴۰ درصد ریزش به تابلو معاملات بازگشت و قیمت هر سهم آن از ۱۹۳ تومان در خرداد ۹۵ به پایینتر از ۱۱۹ تومان افول کرد .

دانلود کنید:

علل زیاندهی بانکهای بورسی-۱۰۱۹

جزئیات گزارش

شماره گزارش

تاریخ گزارش

۱۳۹۵-۱۲-۱۸