تماس با ما : 88326422
ایمیل ما: info@kankashcenter.com

تنظیم بازارمیوه شب عید با پرتقال وارداتی

مرکز رصد کنکاش > گزارش موضوعی > تنظیم بازارمیوه شب عید با پرتقال وارداتی

یکی از نتایج هماهنگی مدیریت بازرگانی و تولید، تنظیم بازار میوه شب عید ۵۹ بود که نسبت به سال قبلش، ۵۹ وضعیت بهتری را تجربه کرد؛ زیرا برای تأمین میوه شب عید سال ۵۹ ، مطابق قانون تمرکز، تعرفه گذاری واردات میوه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بود و این وزارتخانه از واردات بیرویه میوه در فصل برداشت ممانعت نمود؛ بهنحویکه با مدیریت واردات میوه از سوی وزارت جهاد کشاورزی، از طرفی باغداران کشور متضرر نشدند و از طرف دیگر کمبودی در بازار میوه دیده نشد. ضمن آنکه میوههای پرمصرف نیز با قیمت متعادل و با ثبات در اختیار مردم قرار گرفت .

دانلود کنید:

تنظیم بازارمیوه شب عید با پرتقال وارداتی- ۱۰۲۴

جزئیات گزارش

شماره گزارش

تاریخ گزارش

۱۳۹۵-۱۲-۱۸