تماس با ما : 88326422
ایمیل ما: info@kankashcenter.com

مهمترین رویکردها و فعالیت‌های اتاق ایران در سال ۹۵

مرکز رصد کنکاش > گزارش موضوعی > مهمترین رویکردها و فعالیت‌های اتاق ایران در سال ۹۵

فهرست

مقدمه. ۳

۱ـ افزایش سطح مناسبات اقتصادی در فضای بین‌المللی.. ۵

۱ـ۱٫جذب سرمایه‌گذاری خارجی.. ۵

۲ـ۱٫ارائه پیشنهاد همکاری به کشورهای خارجی.. ۶

۳ـ۱٫ تلاش برای گسترش جغرافیای بازار. ۸

۴ـ۱٫اهتمام در جهت توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل برون‌مرزی.. ۹

۵ـ۱٫تأسیس و توسعه شوراهای مشترک…. ۱۰

۶ـ۱٫راه اندازی سامانه همراه اتاق.. ۱۰

۲ـ تمرکز زدایی.. ۱۱

۱ـ۲٫طرح توسعه منطقهای.. ۱۱

۲ـ۲٫جهتدهی به برنامههای برون‌مرزی تشکلها. ۱۲

۳ـ گسترش اقتصاد سبز. ۱۲

۱ـ۳٫مدیریت منابع آب… ۱۲

۲ـ۳٫کشت فراسرزمینی.. ۱۳

۳ـ۳٫رعایت ملاحظات زیست محیطی.. ۱۴

۴ـ بهبود محیط کسب و کار. ۱۴

۱ـ۴٫طرح پایش کسب‌و‌کار. ۱۵

۲ـ۴٫افتتاح کمیته آمار و اطلاعات اقتصادی.. ۱۵

۵ـ حضور اتاق در مجموعه‌های تصمیم‌گیر دولتی.. ۱۵

۱ـ۵٫عضویت در شورای پول و اعتبار. ۱۶

۲ـ۵٫حضور در صندوق نوآوری و شکوفایی.. ۱۶

۳ـ۵٫برگزاری جلسات با مسئولین اجرایی.. ۱۷

 

 

 

مقدمه

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نمونه­ای از تشكل‌های بخش خصوصی است که در سال‌ ۱۳۲۰ با عنوان «اتاق بازرگانی» تأسيس شد. به مرور زمان و با اضافه شدن بخش‌های صنایع و معادن در سال ۱۳۴۸ و بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۰، این تشكل به یک تشكل عمومی تبدیل شد. از سال ۱۳۹۰ و همزمان با جامعیت موضوعی اتاق ایران، ذیل «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» اختیارات گسترده‌ای به اتاق داده شد؛ به گونه‌ای که پس از آن، مسئولین اتاق بازرگانی خود را نماینده بخش خصوصی کشور اعلام می‌کردند. بر اساس ماده ۵ قانون اتاق ایران وظایف و اختیارات اتاق عبارتند از:

الف – ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی.

ب – ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه گانه.
ج – همکاری با دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق

د- ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق‌های مشترک و کمیته‌های مشترک با آنها براساس سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.

هـ – تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط به فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران.

و- کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی.

ز- تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.
ح- تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه‌ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ط- ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی بمنظور انجام وظائف و فعالیت‌های اتاق.

ی- صدور کارت عضویت طبق آیین نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی.

ک- تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط.

ل- دائر کردن دوره‌های کاربردی در رشته‌های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور.
م- تهیه، صدور، تفریغ و تایید اسنادی که طبق مقررات بین المللی بعهده اتاق ایران می‌باشد با هماهنگی وزارت بازرگانی.
ن- تشکیل اتاق‌های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی و امور خارجه.

با توجه به اختیارت و وظایف گسترده‌ای که به اتاق ایران محول شده است، این تشکل از امکانات مختلفی همچون حق حضور در نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر اقتصادی، بهره‌مندی از درآمدهای پایدار و حق مشاوره رسمی به حاکميت برخوردار است که این موارد بر قدرت سياسی-اقتصادی آن افزوده است. لذا با توجه به اهمیت جایگاه اتاق ایران، گزارش پیش رو سعی کرده است تا به مهم‌ترین رویکردها و فعالیت‌های آن در سال ۹۵ بپردازد.

دانلود کنید

رویکردها_و_اقدامات_اتاق_ایران_

جزئیات گزارش

شماره گزارش

1035

تاریخ گزارش

۱۳۹۶-۰۳-۰۵