تماس با ما : 88326422
ایمیل ما: info@kankashcenter.com

رسا (رصد هفتگی انرژی)- شماره ۸۳

مرکز رصد کنکاش > گزارش هفتگی > رسا (رصد هفتگی انرژی)- شماره ۸۳

هشتادو سومین بسته خبری «متن انرژی» منتشر شد. در این شماره  اجرای توافق پاریس دچار تردیدهایی شده است و  زنگنه:پالایشگاه ستاره خلیج فارس مشکل کمبود منابع
مالی دارد مورد بررسی قرار گرفت.


دانلود کنید:

انرژی ۸۳

جزئیات گزارش

شماره گزارش

83

تاریخ گزارش

۱۳۹۶-۰۷-۲۲