۰۵آبان/۹۶

بررسی آمارها و وضعیت اشتغال‌زایی دولت یازدهم

مقدمه ۲ ۲٫بخش اول: بررسی آمارهای اشتغال. ۴ ۲ـ۱٫آمارهای اشتغال سالانه با مبدأ زمانی تابستان. ۴ ۲ـ۲٫آمارهای اشتغال مرتبط با افزایش تعداد بیمه‌شوندگان. ۵ ۲ـ۳٫آمارهای اشتغال بر اساس مقایسه فصول مختلف.. ۷بیشتر…

۰۵خرداد/۹۶

مهمترین رویکردها و فعالیت‌های اتاق ایران در سال ۹۵

فهرست مقدمه. ۳ ۱ـ افزایش سطح مناسبات اقتصادی در فضای بین‌المللی.. ۵ ۱ـ۱٫جذب سرمایه‌گذاری خارجی.. ۵ ۲ـ۱٫ارائه پیشنهاد همکاری به کشورهای خارجی.. ۶ ۳ـ۱٫ تلاش برای گسترش جغرافیای بازار. ۸ ۴ـ۱٫اهتمام در جهتبیشتر…

۱۴اردیبهشت/۹۶

بررسی لایحه دولت مبنی بر برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال‌زایی در روستا

مقدمه آذرماه سال ۹۵، لایحه یک فوریتی برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی (جهت ایجاد اشتغال جوانان روستایی) در مجلس تصویب شد[۱]؛ توضیح آنکه دولت در ابتدا تصمیم داشت بهبیشتر…

۰۲اردیبهشت/۹۶

کشاورزي، موتور محرك تولید و اشتغال در فضاي اقتصادي کشور

مقدمه کشاورزي در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه بخش غالب در اقتصاد ملی محسوب میشود. بررسی روند تحول اقتصادي در کشورهاي مختلف، نشاندهنده نقش و اهمیت بخش کشاورزي در توسعه پایداربیشتر…