۰۵خرداد/۹۷

مروری بر ابعاد طرح تعادل دام و مرتع

مروری بر ابعاد طرح تعادل دام و مرتع-وب به نام خدا فهرست  ۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………… ۴  ۲-بررسی مبانی قانونی طرح تعادل دام و مرتع……………………………………………………. ۶ ۲-۱-     دسته اول: قوانین کلی ناظر به مراتع. ………………………………………………………………۶بیشتر…

۰۲خرداد/۹۷

مروری بر عملکرد وزارت جهاد در اجرای قانون تمرکز وظایف کشاورزی

به نام خدا مروری بر عملکرد وزارت جهاد در اجرای قانون تمرکز وظایف کشاورزی فهرست مقدمه. …………………………………………………………………………………………………۲ مروری بر عملکرد وزارت جهاد در اجرای قانون تمرکز وظایف کشاورزی.. …………………………………۲ کاهش واردات گندمبیشتر…

۲۲اسفند/۹۶

مروری بر نظرات موافقان و مخالفان طرح افزایش حداقل سن ازدواج دختران

نظرات سن ازدواج به نام خدا مروری بر نظرات موافقان و مخالفان طرح افزایش حداقل سن ازدواج دختران فهرست مطالب عنوان                                                                                                            صفحه   مقدمه. ۲ قوانین مرتبط با سن ازدواج دربیشتر…

۱۶بهمن/۹۶

FATF

به نام خدا FATF فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                                 صفحه مقدمه. ۴ معرفی گروه ویژه اقدام مالی.. ۷ سابقه تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی.. ۸ ۳ـ۱٫همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالیبیشتر…

۱۶بهمن/۹۶

وام ازدواج

به نام خدا وام ازدواج فهرست مطالب عنوان                                                                                                            صفحه ۱- مقدمه. ۴ ۲- بررسی دلایل موافقان و مخالفان مصوبه افزایش سقف وام ازدواج.. ۴ ۲-۱٫  دلایل مخالفان افزایش سقف وام ازدواج..بیشتر…

۰۵آبان/۹۶

بررسی آمارها و وضعیت اشتغال‌زایی دولت یازدهم

مقدمه ۲ ۲٫بخش اول: بررسی آمارهای اشتغال. ۴ ۲ـ۱٫آمارهای اشتغال سالانه با مبدأ زمانی تابستان. ۴ ۲ـ۲٫آمارهای اشتغال مرتبط با افزایش تعداد بیمه‌شوندگان. ۵ ۲ـ۳٫آمارهای اشتغال بر اساس مقایسه فصول مختلف.. ۷بیشتر…

۰۵خرداد/۹۶

مهمترین رویکردها و فعالیت‌های اتاق ایران در سال ۹۵

فهرست مقدمه. ۳ ۱ـ افزایش سطح مناسبات اقتصادی در فضای بین‌المللی.. ۵ ۱ـ۱٫جذب سرمایه‌گذاری خارجی.. ۵ ۲ـ۱٫ارائه پیشنهاد همکاری به کشورهای خارجی.. ۶ ۳ـ۱٫ تلاش برای گسترش جغرافیای بازار. ۸ ۴ـ۱٫اهتمام در جهتبیشتر…