۱۲خرداد/۹۷

پرونده ویژه: مروری بر عملکرد آستان قدس رضوی در سال ۹۶

  به نام خدا فهرست مطالب ۱- اقتصادی…………………………………………………………………………………. ۵ ۱-۱عرصه‌های سرمایه‌گذاری (عمرانی) ………………………………………………۵ ۱-۱-۱ احداث و تکمیل قطعه ۵ محور مشهد– سرخس……………………………… ۵ ۱-۱-۲ تکمیل قطعه ۴/الف راه‌آهن قزوین – رشت –بیشتر…