۲۴مهر/۹۶

جوابیه وزارت نفت به پرونده میراث یازدهم

پیرو ارسال رصد سالانه بررسی عملکرد ۴ ساله دولت یازدهم با عنوان«میراث یازدهم» به دستگاه‌های مختلف کشور، جوابیه‌ای از سوی وزارت نفت به این مرکز ارسال شده است که عین این جوابیهبیشتر…

۲۴مهر/۹۶

جوابیه وزارت صنعت و معدن و تجارت به پرونده میراث یازدهم

پیرو ارسال رصد سالانه بررسی عملکرد ۴ ساله دولت یازدهم با عنوان«میراث یازدهم» به دستگاه‌های مختلف کشور، جوابیه‌ای از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت به این مرکز ارسال شده استبیشتر…

۲۴مهر/۹۶

جوابیه وزارت جهاد کشاورزی به پرونده میراث یازدهم

پیرو ارسال رصد سالانه بررسی عملکرد ۴ ساله دولت یازدهم با عنوان«میراث یازدهم» به دستگاه‌های مختلف کشور، جوابیه‌ای از سوی وزارت جهاد کشاورزی به این مرکز ارسال شده است که عین اینبیشتر…

۲۴مهر/۹۶

جوابیه قوه قضائیه به پرونده میراث یازدهم

پیرو ارسال رصد سالانه بررسی عملکرد ۴ ساله دولت یازدهم با عنوان«میراث یازدهم» به دستگاه‌های مختلف کشور، جوابیه‌ای از سوی قوه قضائیه به این مرکز ارسال شده است که عین این جوابیهبیشتر…

۲۴مهر/۹۶

جوابیه دفتر رئیس جمهوری به پرونده میراث یازدهم

پیرو ارسال رصد سالانه بررسی عملکرد ۴ ساله دولت یازدهم با عنوان«میراث یازدهم» به دستگاه‌های مختلف کشور، جوابیه‌ای از سوی دفتر رئیس جمهوری به این مرکز ارسال شده است که عین این جوابیهبیشتر…

۲۴مهر/۹۶

جوابیه سازمان نهضت سوادآموزی به پرونده میراث یازدهم

پیرو ارسال رصد سالانه بررسی عملکرد ۴ ساله دولت یازدهم با عنوان«میراث یازدهم» به دستگاه‌های مختلف کشور، جوابیه‌ای از سوی سازمان نهضت سوادآموزی به این مرکز ارسال شده است که عین اینبیشتر…

۱۹شهریور/۹۶

رصد هفتگی صنعت- شماره۹۱

نود و یکمین بسته خبری «متن صنعت» منتشر شد. دو موضوع  حذف قیمت محصولات کنسروی و  رشد صنعت در بهار امسال ۴.۹ درصد بوده است این هفته بررسی شده است. دانلودکنید: اخبار_برگزیده_صمت_شماره_۹۱